Video
 

אשת חייל - נודע בשערים בעלה

September 02, 2018

מה סודה של אשת חיל?
מדרש ילקוט שמעוני משיב שמזמור "אשת חיל" כתוב לפי סדר האלף בית ואומר "כשם שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל בעשרים ושתיים אותיות, כך משבח את הנשים הכשרות בעשרים ושתים אותיות"
הגאון בעל מלבושי יום טוב (המבי"ט) זצ"ל מבאר שמזמור הכתוב בסדר האלף בית מורה, שאין השבחים הכתובים בו אקראיים ומזדמנים ובמקרה קובצו למזמור אחד. אלף בית מורה סדר ומשטר. ולכן עלינו להבין שפעולותיה הטובות של "אשת חיל" ונשיאתה בעול הבית ומעשי החסד שלה אינם אקראיים גרידא אלא משנה סדורה ומערכת עקבית.

What is the secret of an "Eshet Chayil" woman of valor (good wife)?

Midrash Yalkut Shimoni replies that the poem, "Eshet Chayil," is written in alphabetical order. It is written, "Just as HaKadosh Baruch Hoo (G-D), gave the Torah to Israel in twenty-two letters, so he praises the virtuous women in twenty-two letters."
The Gaon, author of Malbooshay Yom Tov (the Mabi”t)
zt "l, explains that a Poem or Psalm that is written in the order of the alphabet shows, that the praises that are written in it, are not random and coincidentally grouped into one psalm. Aleph Bet portrays order and regime. Therefore, we must understand that the acts of kindness of "Eshet Chayil" while also carrying on the burden of the household are merely not random, but a systematic matter and a consistent system.

The drummer from Jerusalem - המתופף מירושלים

August 19, 2018

מתופף הוא מוזיקאי העוסק בתיפוף, כלומר מנגן בתוף או במערכת תופים

התפקיד הראשוני של המתופף הוא שמירת קצב - הוא אמור לשמור על קצב אחיד כדי ששאר הנגנים יוכלו להתאים את עצמם לקצב. כמו כן, למתופף חלק מהותי בפן הרחב יותר של הקצב במוזיקה. בניגוד לרוב הכלים במחלקת הקצב, לתופים יש מרכיב הרמוני זניח (פרט לתופים במוזיקה קלאסית, אשר להם יש מרכיב הרמוני גדול יותר). משמעות הדבר היא שהמתופף לא משפיע על ההרמוניה של היצירה, ולעומת זאת הוא פנוי לעבודה מורכבת יותר על הקצב. לכן על פי רוב המקצב שהמתופף נותן אינו מקצב פשוט, אלא מורכב, ולעיתים קרובות אף פוליריתמי או שבור

(Wikipedia)

A drummer is a musician engaged in drumming, that is, playing a drum or a drum set.

The initial role of the drummer is to keep pace - he is supposed to maintain a uniform rhythm so that the rest of the musicians can adjust themselves to the rhythm. In addition, the drummer has an essential part in the broader aspect of rhythm in music.

Unlike most of the instruments in the rhythm department, the drums have a negligible harmonic component (except drums in classical music, which have a larger harmonic component). This means that the drummer does not affect the harmony of the piece, while he is free to work more complex on the beat. Therefore, for the most part, the rhythm the drummer gives is not a simple rhythm, but a complex one, often a Polypheme or a broken one.

תשר - מלשון תשורה

August 05, 2018

תשר - מלשון תשורה
באירופה ובארצות הברית יש מסורת מושרשת של “דמי שירות”. אך ישנם מאחינו בני ישראל שמנהג זה זר להם ורוטנים הם מדוע בנוסף לשירות שקבלתי אני צריך גם להעניק תוספת לנותן השירות?! 
הבא נלמד, שמתן תשר, נתינת טיפ - חסד זה מעוגן בתורה ומקיימים בו מצווה. 
אכן כן

Tips
In Europe and the United States, there is a deeply rooted tradition of service fees also known as “Tips.” But there are some of our brethren, the children of Israel, who are unfamiliar with this custom, and they complain why do they have to add extra pay to the service provider? 

Let’s learn that giving tips is a way of kindness that is anchored in the Torah as a Mitzvah. 
Yes indeed!

?היכן הוא ה"נוּ" שלנו הקדחתני, המבקש, המתחנן

July 22, 2018

“נוּ”
?היכן הוא ה"נוּ" שלנו הקדחתני, המבקש, המתחנן
איפה הוא הצליל היחיד, ההברה היחידה העשויה ללא ספק
!?לזרז את הגאולה – אם רק תבוא מעומק הלב
?!נוּ" היכן הוא"

Where is our "NU" of passionate imploration?!
Where is our feverish, begging, seeking “NU"?
Where is the single sound, the only one syllable
that might hasten the redemption,
if it is heard from the bottom of the heart?

“NU” where is it!?

כבוד למראית עין

June 24, 2018

אמרו חז"ל: " ללמדך, שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו, וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו. כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו. וכל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו." (תלמוד בבלי, עירובין, דף יג עמוד ב)

מצד אחד רדיפה אחר כבוד היא דבר רע: "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" (משנה, אבות, פרק ד משנה כא), ומצד שני שאיפה לכבוד יכולה להוליד טוב: "קנאת סופרים תרבה חכמה".

The Poor Neighber of Korach

June 10, 2018

I always wondered why people who have it all, want to go to politics?! 
You have earned your knowledge, respect and of course, financial freedom so why you want to put your healthy head in a broken bed?! 
On top of that, in order to be elected, you are willing to put your dignity aside and lie about almost everything knowing that you cannot fool the whole nation all the time. 
It was true then as it is true for our time as well.

זמן

,זמן
,חייו של האדם הם השנייה הנוכחית, כי השנייה שחלפה הלכה לבלי חזור
!והשנייה הבאה עדיין איננה כאן

...אם לא ינצלה האדם לדבר תועלתי הרי שנייה זו בוזבזה ללא תכלית והשנייה הבאה תהא הנוכחית

The Seventh Berachah

July 13, 2017

The Wedding's Ceremony is one of the most beautiful and emotional event in every couple's life especially in the Jewish Orthodox tradition. Under the Chupah the Groom announce out loud to the bride: "Behold, you are consecrated to me via this ring, according to the law of Moshe and Israel". The ring is then immediately placed on the bride's index finger. With that they are now officially Husband and Wife. Now the officiated Rabbi read the seven blessings, and here you'll hear the last blessing the Seventh Berachah.

September 05, 2016

שנת הלימודים החדשה החלה ועמה גם ההחלטות האם לשלוח את הילדים לישיבות/תלמודי תורה או לבתי הספר הממלכתיים תמורת כסף נפקיר את עתיד יהדות ילדינו, האם הדעה המוטעית הרווחת שרמת הלימודים בישיבות הוא נמוך לעומת בתי הספר הממלכתיים תהווה משקל לנווט את ילדי העתיד לכאן או לשם. אנא האזינו בקשב לדברים היוצאים מן הלב והפיצו אותם בקרב חבריכם. בקרו באתרנו בבקשה www,EshelAvraham.com

 

The new school's year started and with that the decision between Public School or Yeshivah. For some of us it is only a question of which Yeshivah to send our kids to, for others money talks - FREE public school - High Tuition Yeshiva. Level of Education and peace of mind. 
(lecture in Hebrew)

July 19, 2016

I always wondered why people who have it all, want to go to politics?! You have earned your knowledge, respect and of course financial freedom so why you want to put your healthy head in a sick bed?! On top of that, in order to be elected you are willing to put your dignity aside and lie about everything knowing that you cannot fool the whole nation all the time. It was true for then as it is for our time.

June 01, 2016

Our Spiritual Leaders, our Rabbis are often going through some contempt and disgrace by individuals, not realizing the bad impact on the rest of the community specially on the next generation and the ones thereafter. Our Leaders are here not only to teach us the laws but to help us morally and emotionally, let’s all welcome it with grace.

February 06, 2016

The Third and the final part of the most powerful tool we have to get what's good for us.

January 22, 2016

The Second part of the most powerful tool we have to get what's good for us.
Please use this tool wisely and share with others

January 15, 2016

The most powerful tool we have to get what's good for us
Please use this tool and share with others

Please reload

  • Facebook
  • YouTube

 

Eshel Avraham Organization


P.O. Box 670823

Flushing, NY 11367

 

Ph. 718.672.7874

 

doar@eshelavraham.com

@2018 Eshel Avraham Organization Proudly created by Colorful Sight and Sound